Underhåll

Vårt företags samlade erfarenheter från underhåll av fastigheter under 40 år gör det möjligt för oss att leverera ett förebyggande och långsiktigt underhållsarbete. I vårt arbete använder vi oss av ett väl utarbetat kvalitetssystem som garanterar fackmässigt utförda arbeten och nöjda kunder.

Reparationsarbeten / Byggservice

Våra kunder lägger självklart kraft och energi på sin kärnverksamhet och stödfunktioner kommer ibland i andra hand. Att byggnaderna som verksamheten är inrymd i är säkra och fungerande är dock väsentligt.

Vi utför reparations- och underhållsarbeten på ett säkert och effektivt sätt så du som kund kan lägga fokus på din verksamhet.

Rondering

Vi utför fastighetsrelaterat underhållsarbete på industrier och kommersiella fastigheter, genom bla. återkommande ronderingar. Det kan vara enstaka komponenter eller en helhetslösning. Till vår hjälp för att säkerställa kvalité i utfört arbete använder vi oss av en Underhållsdatabas.

Rondering

I databasen läggs berörda byggnadsdelar in, de tilldelas en ronderingsåtgärd och en intervall för utförandet. I systemet genereras ronderingsordrar som vår servicepersonal tilldelas. Genom detta kan vi med precision utföra det kunderna önskar, på rätt plats, med rätt utrustning och i rätt tid.

I systemet finns en återrapporteringsfunktion där utförd rondering registreras och status uppdateras. Vi erbjuder flera funktioner som tex ”Planerad åtgärd” där vi tar fram förslag på långsiktiga åtgärder på byggnadsdelar som hjälp i budgetering och framtida planering för fastigheten.

Har ni någon återkommande åtgärd som ni vill ha hjälp att utföra. Kanske föranlett av myndighetskrav, årstidsrelaterat eller bara något som tar fokus ifrån det ni egentligen ska göra i er verksamhet.

Kontakt